نمایش 1 - 2 از 2
فتونیوز/ محمود پاک نیت گفت: سینمای ما مثل رستورانی که فقط یک نوع غذا دارد شده است و مردم حق انتخاب ندارند و مجبورند که هر چیزی به خوردشان می دهند را تماشا کنند. 08/21/1397 - 12:16
محمود پاک نیت در گفتگو با دانا؛ محمود پاک نیت گفت: سینمای ما مثل رستورانی که فقط یک نوع غذا دارد شده است و مردم حق انتخاب ندارند و مجبورند که هر چیزی به خوردشان می دهند را تماشا کنند. 08/15/1397 - 09:43
اشتراک در محمود پاک نیت