نمایش 1 - 1 از 1
مدیر امور آبفای اسلام آبادغرب خبر داد؛ اسلام آبادخبر: علی حسین منصوری مدیر آبفای اسلام آبادغرب گفت: گرانی آب درسال97 منوط به بحث هدف مندی ها است و بر روی قبض مشترکین تأثیری نخواهد گذاشت. 11/23/1396 - 11:20
اشتراک در گرانی آب