نمایش 1 - 1 از 1
با حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور اسلام آبادخبر: زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در سفر به استان کرمانشاه با همراه شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، و خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان از مزارع ایستگاه تحقیقات اسلام آبادغرب بازدید بازدید به عمل آورد. 11/21/1396 - 18:55
اشتراک در تحقیقات کشاورزی