نمایش 1 - 4 از 4
اسلام آباد خبر: بازرس ویژه وزارت آموزش وپرورش به صورت سرزده از مدارس سطح شهر اسلام آباد در زمینه ثبت نام دانش آموزی وصیانت از حقوق اولیاء بازدید بعمل آوردند. 05/16/1397 - 11:53
اسلام آباد خبر: مراسم معارفه معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب با حضور مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان درمحل نماز خانه این مدیریت برگزار شد. 04/12/1397 - 11:50
اسلام آباد خبر: مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزش ابتدایی شهرستان با حضور مدیر اداره آموزش و پرورش اسلام آباد غرب درمحل نماز خانه این مدیریت برگزار شد. 02/24/1397 - 10:05
اسلام آباد خبر: مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزش ابتدایی شهرستان با حضور مدیر اداره آموزش و پرورش اسلام آباد غرب درمحل نماز خانه این مدیریت برگزار شد. 02/24/1397 - 10:05
اشتراک در اداره آموزش و پرورش